Stadsregio Leeuwarden; Hanboek voor het landschap 2013

Aanleiding
Het Landschapsontwikkelingsplan, Ontwikkelingsvisie voor de Stadsregio Leeuwarden (2004) geeft de ambities weer van de zes gemeenten in de Stadsregio Leeuwarden: Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Boarnsterhim, Littenseradiel en Menameradiel. Na 2004 zijn zowel door de Provincie Fryslân als deze zes gemeenten nieuwe beleidsdocumenten opgesteld. Het LOP is hiermee als beleidsdocument op onder andere de onderdelen ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie verouderd. Het ‘Handboek voor het landschap’ dient als methodiek om het LOP operationeel te maken ten behoeve van de landschappelijke inpassing van ruimtelijke plannen in de verschillende  gemeenten.

Een regionaal landschapskader
Het handboek geeft een actueel beeld van de drie landschapstypen Oude klei (Westergo en Oostergo), Jonge klei (Middelzeegebied) en het Lage Midden (veengebied). De zandgronden van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) worden binnen het handboek niet uitgewerkt. Voor de NFW wordt verwezen naar de landschapsvisie ‘Boer en landschap’ (december 2009) waarin ruimtelijke kwaliteit en landbouwkundig functioneren in de NFW centraal staan. Het handboek draagt bij aan de onderlinge afstemming tussen de zes gemeenten. Het document is gezamenlijk met de zes gemeenten opgesteld, waarmee voor de Stadsregio een eenduidig landschapskader is geformuleerd. Het document is voor ambtelijk gebruik en dient als toetsingsmethodiek geïnspireerd vanuit het landschap. Per gemeente kan met het handboek voor een betere landschappelijke inpassing van ruimtelijke plannen worden gezorgd. Het handboek sluit aan bij het huidige provinciale en gemeentelijke beleid en vormt hiermee het regionale landschapskader voor de Stadsregio Leeuwarden.

Actuele thema’s
Waar in het LOP de ambitie voor het landschap is vastgelegd, gaat het handboek in op de actuele ruimtelijke thema’s zoals stads- en dorpsranden, landelijk(e) (ge)bouwen, water-, groen- en infrastructuur. Met deze thema’s hebben alle gemeenten afzonderlijk in de dagelijkse uitvoeringspraktijk te maken. Landschapsspecifieke richtlijnen voor deze thema’s en handvatten voor de praktijk geven de gemeenten een methodiek waarmee zij deze ruimtelijke plannen landschappelijk kunnen inpassen en zo uitvoering  kunnen geven aan de ambities vanuit het LOP en overig actueel ruimtelijk beleid.
Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon

bijlagen/downloads