Nooit ver van de Oldehove - Stadsregio Leeuwarden in beeld

Leeuwarder Courant, 28 juni 2014

Landschapsfoto's van Midden Friesland moeten ambtenaren bij de les houden bij het bewaken van de groene ruimte.
In opdracht van de zes (inmiddels vijf, na het opheffen van Boarnsterhim) aangesloten gemeenten in de Stadsregio Leeuwarden maakte freelance fotograaf Sipco Feenstra uit Leeuwarden beelden voor het Handboek voor het landschap, een voor intern gebruikte 'bijbel' over ruimtelijke kwaliteit. Lees verder


Handboek voor het Landschap (N0.0RDPEIL, oktober 2012)

Het Landschapsontwikkelingsplan, Ontwikkelingsvisie voor de Stadsregio Leeuwarden (2004) geeft de ambities weer van de zes gemeenten in de Stadsregio Leeuwarden: Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Boarnsterhim, Littenseradiel en Menameradiel. Na 2004 zijn zowel door de Provincie Fryslân als deze zes gemeenten nieuwe beleidsdocumenten opgesteld. Het LOP is hiermee als beleidsdocument op onder andere de onderdelen ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie verouderd. Het ‘Handboek voor het landschap’ dient als methodiek om het LOP operationeel te maken ten behoeve van de landschappelijke inpassing van ruimtelijke plannen in de verschillende  gemeenten. Meer informatie


Rapport Handboek voor het landschap Stadsregio Leeuwarden

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon

bijlagen/downloads


gerelateerd